Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

Ths. Trần Thị Phúc Hằng

(Trưởng phòng)

BS, Ths Y tế công cộng

Quản lý phòng và phụ trách chung

ttph@huph.edu.vn

Ths. Nguyễn Thị Thanh Mai

Chuyên viên

Ths Quản lý giáo dục, Cử nhân Kinh tế

Ths. Mai phụ trách:

- Quản lý các lớp Sau đại học tại trường và địa phương

- Hỗ trợ các hoạt động chung

nttm@huph.edu.vn

Ths. Đoàn Ngọc Tiến Minh

Chuyên viên

Ths Quản lý giáo dục, Cử nhân Y tế công cộng

Ths Minh phụ trách:

- Quản lý các lớp Cử nhân chính quy

- Hỗ trợ các hoạt động chung

dntm@huph.edu.vn

Phan Thị Yến

Chuyên viên

Cử nhân Y tế công cộng

CN Yến phụ trách:

- Quản lý các lớp Vừa làm vừa học tại trường và địa phương

- Quản lý các lớp Bổ túc Kiến thức chuyên ngành, đào tạo ngắn hạn

- Quản lý lưu học sinh

- Hỗ trợ các hoạt động chung

pty@huph.edu.vn

thanh.jpg

Trần Thị Thanh

Chuyên viên

Cử nhân Kinh tế

CN Thanh phụ trách:

- Quản lý công tác sinh viên nội, ngoại trú

- Quản lý công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên

- Quản lý hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học cho sinh viên

- Quản lý cựu sinh viên

- Hỗ trợ các hoạt động chung

ttt2@huph.edu.vn