TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Liên hệ

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên
Phòng 1.3 khu B - Trường Đại học Y tế Công cộng  
138B Giảng Võ- Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 046 2.662.488