1. Chức năng:

Phòng Công tác sinh viên có chức năng giúp việc Hiệu trưởng tổ chức, quản lí công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội của người học. Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người học.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Chuẩn bị và gửi giấy báo nhập học cho các đối tượng người học được Ban Giám hiệu phân công. Tổ chức đón tiếp người học nhập trường, xác nhận đơn xin ở nội trú cho người học diện chính sách xã hội. Ổn định tổ chức lớp và làm thẻ sinh viên.

2.2. Tổ chức tuần giáo dục công dân đầu khóa học. Tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho người học trong quá trình học tập tại trường.

2.3. Là đầu mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình, địa phương; Tập hợp ý kiến phản ánh của người học; Trả lời và giải quyết khiếu nại về các mặt liên quan tới học tập và sinh hoạt nói chung. Định kì tổ chức đối thoại giữa người học với Hiệu trưởng. Tổ chức cho người học đánh giá môn học, đánh giá khóa học và đánh giá công tác quản lý, phục vụ của nhà trường.

2.4. Phối hợp với các đơn vị chức năng và Đoàn TNCSHCM tiến hành theo dõi việc học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của người học. Đề xuất đánh giá người học, tham gia xét tiêu chuẩn thi hết môn, thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp. Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Kiến nghị hình thức kỉ luật đối với các trường hợp vi phạm nội qui, qui chế. Làm thủ tục cho thôi học, ngừng học, bảo lưu kết quả học tập, gia hạn học tập và xin học tiếp.

2.5. Tổ chức xét cấp các loại học bổng, trợ cấp xã hội và miễn/giảm học phí cho người học theo các qui định hiện hành. Đề nghị trợ cấp các trường hợp người học gặp khó khăn đột xuất.

2.6. Xác nhận chế độ chính sách xã hội cho người học theo qui định hiện hành; Giới thiệu người học liên hệ với các đơn vị ngoài trường nhằm phục vụ trực tiếp cho việc học tập và nghiên cứu khoa học của người học.

2.7. Phối hợp với Phòng Quản trị - Giáo tài theo dõi, đôn đốc người học thực hiện nội qui kí túc xá, giữ gìn an ninh, trật tự trong khu vực trường. Phối hợp với cơ quan an ninh tuyên truyền, phổ biến trong sinh viên nhằm phòng chống các tệ nạn xã hội và các hoạt động không lành mạnh khác.

2.8. Phối hợp với chính quyền địa phương quản lý các sinh viên ngoại trú. Tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ giữa người học của Trường với sinh viên các trường khác và nhân dân địa phương.

2.9. Phối hợp với Trạm Y tế giải quyết các trường hợp người học ốm đau, tai nạn, rủi ro; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh chung tại khu vực dịch vụ ăn uống trong Trường.

2.10. Phối hợp với Đoàn TNCSHCM và các phòng chức năng tạo điều kiện và tổ chức cho người học tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ, các hoạt động giải trí lành mạnh khác và.các hoạt động từ thiện xã hội

2.11. Tham gia tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp và các hoạt động truyền thông, quảng bá đầu vào, đầu ra … cho người học. Là đầu mối tập hợp các thông tin liên quan đến tuyển dụng để thông báo cho các đối tượng người học đã tốt nghiệp.

2.12. Quản lý, làm thủ tục cấp và sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, bảng điểm của người học theo đúng qui định hiện hành.

2.13. Quản lý cựu sinh viên. Phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá, đào tạo, nghiên cứu khoa học liên quan đến cựu sinh viên.

2.14. Quản lý hồ sơ người học, lưu trữ văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến công tác sinh viên theo qui định hiện hành. Xây dựng, rà soát qui chế và các qui định, qui trình liên quan đến công tác sinh viên./.

 

Phòng Công tác Sinh viên
Phòng A104
Điện thoại: (024) 6 2662 488
Fax.: (024) 6 2662 385
Emails: qlsv@huph.edu.vn