TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Home

1. Chức năng:

Phòng Công tác sinh viên có chức năng giúp việc Hiệu trưởng tổ chức, quản lí công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội của người học. Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người học.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Chuẩn bị và gửi giấy báo nhập học cho các đối tượng người học được Ban Giám hiệu phân công. Tổ chức đón tiếp người học nhập trường, xác nhận đơn xin ở nội trú cho người học diện chính sách xã hội. Ổn định tổ chức lớp và làm thẻ sinh viên.

2.2. Tổ chức tuần giáo dục công dân đầu khóa học. Tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho người học trong quá trình học tập tại trường.

2.3. Là đầu mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình, địa phương; Tập hợp ý kiến phản ánh của người học; Trả lời và giải quyết khiếu nại về các mặt liên quan tới học tập và sinh hoạt nói chung. Định kì tổ chức đối thoại giữa người học với Hiệu trưởng. Tổ chức cho người học đánh giá môn học, đánh giá khóa học và đánh giá công tác quản lý, phục vụ của nhà trường.

2.4. Phối hợp với các đơn vị chức năng và Đoàn TNCSHCM tiến hành theo dõi việc học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của người học. Đề xuất đánh giá người học, tham gia xét tiêu chuẩn thi hết môn, thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp. Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Kiến nghị hình thức kỉ luật đối với các trường hợp vi phạm nội qui, qui chế. Làm thủ tục cho thôi học, ngừng học, bảo lưu kết quả học tập, gia hạn học tập và xin học tiếp

.

Xem tiếp